• 4th IRC 2019-MY Chapter-image-2
 • 4th IRC 2019-MY Chapter-image-3
 • 4th IRC 2019-MY Chapter-image-4
 • 4th IRC 2019-MY Chapter-image-5
 • 4th IRC 2019-MY Chapter-image-6
 • 4th IRC 2019-MY Chapter-image-7
 • 4th IRC 2019-MY Chapter-image-8

4th IRC 2019-MY Chapter

4th IRC 2018- MY Chapter

4th IRC 2019-MY Chapter | December 18-19, 2019 | Putra Business School, Kuala Lumpur, Malaysia
 • 3rd IRC 2018- MY Chapter-image-2
 • 3rd IRC 2018- MY Chapter-image-3
 • 3rd IRC 2018- MY Chapter-image-4
 • 3rd IRC 2018- MY Chapter-image-5

3rd IRC 2018- MY Chapter

3rd IRC 2018- MY Chapter

3rd IRC 2018- MY Chapter | November 9-10, 2018 | University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
 • 2nd IRC 2017-Malaysia Chapter-image-2
 • 2nd IRC 2017-Malaysia Chapter-image-3
 • 2nd IRC 2017-Malaysia Chapter-image-4
 • 2nd IRC 2017-Malaysia Chapter-image-5
 • 2nd IRC 2017-Malaysia Chapter-image-6
 • 2nd IRC 2017-Malaysia Chapter-image-7

2nd IRC 2017-Malaysia Chapter

2nd IRC 2017-Malaysia Chapter, July 11-12, 2017 | Park Royal Hotel Penang Malaysia
 • 2nd IRC 2017- UMI Chapter-image-2
 • 2nd IRC 2017- UMI Chapter-image-3
 • 2nd IRC 2017- UMI Chapter-image-4
 • 2nd IRC 2017- UMI Chapter-image-5

2nd IRC 2017- UMI Chapter

   2nd IRC 2017- UMI Chapter | November 25-26, 2017 | La'Riz Wthree Hotel Makassar Indonesia